برای درک بهتر مثال های زیر رو اجرا کنید :
کد:
'n' 't' "Left t Right" "onentwonthree"